Rekrutacja – klauzula RODO

Administratorem danych osobowych jest Mechanistry Sp. z o.o. („Mechanistry”; adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa). Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną hello@mechanistry.com oraz listownie.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Mechanistry w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowo Mechanistry będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeśli wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Mechanistry prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.